Metody pracy

szkolenieRealizując działania szkoleniowe we współpracy z firmą KWART, zyskują Państwo:

 • wysoki profesjonalizm i przydatność szkoleń,
 • możliwość wpływania na ostateczny kształt ścieżki rozwojowej swojej kadry,
 • możliwość monitorowania efektów szkoleń w okresach długo- i krótkoterminowych,
 • konsultacje po zakończeniu cyklu szkoleniowego,
 • kontakt ze specjalistami i praktykami w dziedzinie prowadzenia szkoleń,
 • możliwość wymiany doświadczeń,
 • profesjonalne narzędzia, które mogą Państwo zastosować w swojej pracy,
 • możliwość dostosowania narzędzi szkoleniowych, we współpracy ze specjalistami, do specyficznej sytuacji występującej w firmie,
 • podejście systemowe.

Metody pracy

 
W naszej działalności szkoleniowej stosujemy metodologię experiential education (nauka przez doświadczenie). Uczestnicy biorą udział w dopasowanych do ich potrzeb projektach, zmagając się z emocjonującymi wyzwaniami i zadaniami będącymi metaforą ich pracy.
 
Po każdym zadaniu trenerzy omawiają z uczestnikami sytuacje zaistniałe podczas zajęć, analizując mechanizmy i procesy zauważone w działaniu, a także uzupełniając je modelami teoretycznymi i praktycznymi przykładami. Te omówienia skutecznie stymulują uczestników do wyciągania wartościowych wniosków. Wnioski z zadań, początkowo dotyczące głównie sytuacji mających miejsce podczas szkolenia, są przenoszone na rzeczywiste sytuacje w organizacji, a uczestnicy otrzymują nowe rozwiązania i sposoby na zwiększenie własnej efektywności.

szkolenie tradycyjne a coachingoweszkolenie tradycyjne a coachingowe

Jak nawiązać współpracę?
Wystarczy zadzwonić – 501 01 07 42 lub napisać e-mail: joanna.smolak@kwart.net.pl

Przykładowe formy pracy, które stosujemy podczas naszych szkoleń

Dyskusja grupowa

Dyskusja może być częścią prezentacji lub odrębnym elementem szkolenia, często niezaplanowanym i wynikającym naturalnie z pytań i wątpliwości uczestników. Dyskusja jako metoda kształcenia doskonali jedną z bardzo ważnych czynności poznawczych, którą jest samodzielne i twórcze myślenie, stanowiące warunek rozumowego poznawania rzeczywistości. Dyskusja uczy także rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji.

Studium przypadku (case study)

Jest to ćwiczenie polegające na rozwiązaniu przedstawionego problemu, zazwyczaj dość skomplikowanego. Wymaga posiadania przez uczestników wiedzy z różnych dyscyplin, a zwłaszcza wiedzy praktycznej. Opisy przypadku mogą być fikcyjne lub autentyczne, pozwalające przygotować plan działań do wdrożenia w organizacji.

Symulacja

Symulacja jest rozszerzonym studium przypadku, w którym cała grupa lub wybrana osoba z grupy wciela się w rolę klientów, innych partnerów na rynku itp. Uczestnicy otrzymują na wstępie informacje niezbędne do wczucia się w swoją rolę. Zaaranżowana sytuacja mogłaby z dużym prawdopodobieństwem zdarzyć się w ich praktyce zawodowej.

Burza mózgów

Technika mająca na celu wykorzystanie potencjału całej grupy do wypracowania najlepszych rozwiązań. Metoda ta bazuje na sile skojarzeń i opiera się zwykle na poniższym schemacie:

 • określenie problemu,
 • uzasadnienie problemu,
 • przedstawienie zasad prowadzenia sesji,
 • zgłaszanie pomysłów,
 • zadawanie pytań wyjaśniających,<
 • ocena pomysłów.
Scenki i odgrywanie ról

Są to bardzo popularne metody aktywizacji grupy. Stwarzają uczestnikom możliwość przećwiczenia nabywanych umiejętności w sztucznych warunkach, jednak z wykorzystaniem przykładów opartych na rzeczywistym scenariuszu. Scenki są zazwyczaj związane z przeprowadzaniem rozmów w różnych kontekstach (udzielanie porad, przyjmowanie skarg, ocena pracowników, negocjacje handlowe) i następują zazwyczaj po prezentacji trenera. Podczas scenek uczestnicy ćwiczą nowe umiejętności w bezpiecznej atmosferze i otrzymują informacje zwrotną, bardzo istotną dla uczącego się.

Nagranie scenek i ich analiza

Często, aby zintensyfikować proces uczenia się, prowadzący proszą wskazane osoby o zaprezentowanie próbki umiejętności na forum. Cała scenka jest filmowana, a następnie prowadzący i uczestnicy dokonują jej analizy.

Eksperyment

Jest metodą dla niedowiarków – pokazuje, że teoria, która na pierwszy rzut oka wydaje się abstrakcyjna, znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennych zachowaniach ludzi. Trener w praktyce pokazuje więc skuteczność proponowanych wzorców zachowań i działań.

Próbki zachowań

Jest to w pewnym sensie przeniesienie zachowań ze szkolenia w bardziej naturalne warunki. Przykładem może być odbywanie autentycznych rozmów przez telefon podczas szkolenia z telemarketingu (oczywiście z wykorzystaniem sugerowanych wypowiedzi) lub prowadzenia rozmowy z pracownikiem w przypadku szkolenia z zarządzania zespołem. Często próbki zachowań stosuje się także jako formę sprawdzianu lub konsultacji po szkoleniu. Trener uczestniczy na przykład w rozmowach prowadzonych przez szkolonego wcześniej pracownika.

Zlecanie zadań

Jest to forma stosowana najczęściej wówczas, gdy szkolenie ma charakter cykliczny. Uczestnicy otrzymują zadania do wykonania pomiędzy kolejnymi sesjami. Może to być np. nawiązanie nowych kontaktów, przeprowadzenie rozmów z klientami według nowo poznanego scenariusza, negocjowanie, wykorzystanie określonej procedury itp. Uczestnicy na kolejnej sesji szkoleniowej składają sprawozdanie z wykonanego zadania, a jego wyniki są szczegółowo omawiane.

Wymiana doświadczeń

Szkolenie to okazja do spotkania się osób mających te same bądź podobne obowiązki zawodowe. Każdy z uczestników ma za sobą różne doświadczenia, a także wypracowane na własny użytek strategie i procedury działania. Wymiana doświadczeń może więc wzbogacić wiedzę uczestników i zachęcić ich do wypróbowania nowych sposobów pracy. Wymiana doświadczeń pełni również funkcje wspierającą – poszczególne osoby przekonują się, że nie tylko one miewają trudne sytuacje w swojej pracy. Ta metoda jest również elementem wzmacniającym poczucie pewności siebie i wiarę we własne kompetencje. Uczestnicy przekonują się, że ich doświadczenia zawodowe to cenna wiedza, z której inni także mogą skorzystać.

Mini wykłady i omówienia

Każdy nowy temat lub nowa umiejętność są wprowadzane w krótkim omówieniu, traktowanym jako wstęp do zajęć praktycznych. Chcemy, aby każde nasze szkolenie było maksymalnie skuteczne i praktyczne dla uczestników, dlatego trenerzy przekazują część ważnych informacji również w oparciu o odegrane scenki oraz symulacje.