Assessment Center/Development Center

Przykładowe możliwości wykorzystania sesji AC/DC:

  • Wsparcie rekrutacji zewnętrznej lub wewnętrznej przez diagnozę kompetencji kandydatów.
  • Udzielenie pracownikom profesjonalnej informacji zwrotnej o ich mocnych i słabych stronach w celu dalszego doskonalenia i rozwoju osobistego/zawodowego.
  • Opracowanie rekomendowanych ścieżek awansu oraz planów rozwoju mających na celu wzmacnianie talentów i/lub wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów kompetencyjnych.

Prowadząc sesje AC/DC, kładziemy nacisk na odkrywanie talentów oraz mistrzostwa osobistego uczestników, zawsze uwzględniamy jednak przy tym cele biznesowe organizacji.  W miarę możliwości obserwujemy również, jakie przekonania i wartości leżą u podstaw podejmowanych przez uczestników działań. W ramach uzupełnienia sesji AC/DC prowadzimy także dodatkowe testy przy wykorzystaniu metod Points of You, The Coaching Maps, Fries, PAPI  i innych. Nasze projekty AC/DC są zazwyczaj elementem wewnętrznego procesu diagnozy kluczowych kompetencji w organizacji i stanowią podstawę do przygotowania strategii szkoleniowo-rozwojowej.

Przykładowe kompetencje możliwe do zbadania:

przywództwo, delegowanie, komunikacja, współpraca, orientacja na rezultat, orientacja na jakość, orientacja na cel,  myślenie analityczne, zdolności organizacyjne, negocjacje, mediacje, kreatywność, motywowanie, orientacja na klienta, planowanie, rozwiązywanie problemów.

Metodologia:

  • dobór zadań zależy od liczby i rodzaju diagnozowanych kompetencji, celu badania oraz czasu trwania sesji; przygotowana macierz kompetencji precyzyjnie wskazuje, które kompetencje będą diagnozowane w konkretnych symulacjach i testach,
  • kompetencje są opisane za pomocą wskaźników behawioralnych – zachowań, które pojawiają się podczas każdego z zaprojektowanych zadań,
  • zapewniamy maksymalną trafność diagnozy oraz umożliwiamy poszerzenie grona asesorów o osoby zaproszone na życzenie klienta.

08

Etapy projektu:

Przygotowanie metodologii.
Zapoznanie się ze stosowanym przez klienta modelem kompetencji. Zaplanowanie i przygotowanie narzędzi do diagnozy wybranych kompetencji. Przygotowanie wskaźników behawioralnych dla każdej kompetencji, zaproponowanie skali oceny.
Czas realizacji: 4-5 dni

Przygotowanie asesorów (opcjonalnie).
Przygotowanie zeszytów pracy dla asesorów. Przeprowadzenie spotkania asesorów i zapoznanie ich z opracowaną metodologią oraz zasadami oceny.
Czas realizacji: 1 dzień

Przeprowadzenie sesji.
W zależności od liczby badanych kompetencji, sesje trwają 1 lub 2 dni. Sesje kończą się wspólnymi konsultacjami zespołu asesorów oraz interpretacją wyników.
Czas realizacji: 1-2 dni

Opracowanie wyników i przekazanie informacji zwrotnych. Przygotowanie raportów.
Czas realizacji: 7-14 dni